Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana Krāslavas novada izglītības iestādēs 2021./2022. m. g. 1. semestrī

2021./2022. m. g. 1. semestrī projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs tika īstenoti 70 individuālā atbalsta pasākumu plāni. Tas ir maksimālais plānu skaits, ko skolas drīkstēja realizēt, atkarībā no projektā iesaistīto izglītības iestāžu skolēnu skaita 5. – 12. klašu grupās. Šī mācību gada 1. semestrī projektā veiksmīgi darbojās Dagdas vidusskola, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Ezernieku vidusskola, Andrupenes pamatskola, Priežmalas pamatskola, Robežnieku pamatskola un Indras pamatskola.

Andrupenes pamatskolā tika īstenoti 5 IAP plāni un iesaistīti divi pedagogi. Tika sniegts atbalsts latviešu valodā un literatūrā, bioloģijā un ķīmijā. Pedagogi atzīst, ka dalība projektā ļāvusi skolēniem apgūt iekavētos tematus, paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu, uzlabot mācību sekmes.

Priežmalas pamatskolā, projekta ietvaros, I semestrī arī tika izstrādāti 5 individuālā atbalsta plāni. Skolēniem tika sniegts atbalsts latviešu valodas un matemātikas mācību priekšmetos. Tika novadītas 18 individuālas konsultācijas, bet novembrī tika piešķirts papildus finansējums individuālajām konsultācijām, Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Projekta ietvaros 4 pedagogi sniedza atbalstu 15 skolēniem  novadot 70 konsultācijas.

Robežnieku pamatskolā mācās 57skolēni no 1.-9. klasei. 19 no tiem mācās pēc speciālās izglītības programmas. 95% skolēnu dzimtā valoda ir krievu valoda. Daudzi bērni skolā nāk no daudzbērnu ģimenēm. Skola izmantojot savus līdzekļus, tikai daļēji nodrošina nepieciešamo papildus atbalstu skolēniem. Saistībā ar tarifikāciju skolā psihologa likme ir tikai 0,2.

Dalība projektā deva iespēju 7 skolēniem paaugstināt savu zināšanu līmeni latviešu valodā un saņemt atbalstu no psihologa. Katram skolēnam tika sastādīts IAP, kurā, pamatojoties uz skolēna stiprajām pusēm, skolotāji organizēja individuālās nodarbības. Ļoti svarīgi, ka var nodrošināt papildus mācību konsultācijas attālināti. Galvenie riski priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai mūsu skolēniem ir grūtības mācībās, kavējumi, zemi mācību sasniegumi iepriekšējā mācību posmā.

Izvērtējot 1.semestra IAP tika veikti sekojošie secinājumi:

skolēni labprāt saņem individuālās konsultācijas;

vienam skolniekam radās interese lasīt;

uzlabojās mājas darbu izpildes kvalitāte;

uzlabojās psihoemocionālais stāvoklis;

viens skolēns nevēlējās sadarboties un kontaktēties ar psihologu.

Nodarbību vadītāji ir secinājuši, ka projektā iesaistītajiem skolēniem uzlabojās attieksme pret mācību procesu.

Indras pamatskola, piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, bija iespēja izveidot un realizēt 6 individualā atbalsta plānus, tādējādi nodrošinot individuālās konsultācijas latviešu valodā un matematikā sešiem izglītojamajiem, kuriem bija mācīšanās grūtības, jo ir vājas pamatzināšanas latviešu valodā un matemātikā. Projekta laikā tika nodrošinātas iknedēļas individuālās konsultācijas gan klātienē, gan arī attālināto mācību laikā. Pedagogi, kuri realizēja individuālos plānus, atzīmē, ka strādājot papildus individuālajās konsultācijās, bērni attīstīja lasītprasmes iemaņas, pilnveidoja zināšanas matemātikā. Vecāko klašu audzēkņi nodarbībās jutās brīvāki, nebaidījās kļūdīties un jautāt. Individuālā pieeja ļāva šiem skolēniem labāk izprast mācību saturu, veiksmīgāk sagatavoties pārbaudes darbiem un rezultātā saņemt pozitīvos vērtējumus  priekšmetā 1. semestrī. Jāatzīmē, ka skolēni labprāt piedalās šāda veida nodarbībās, jo pēc tam jūtas  drošāki mācību stundās klasē.

Ezernieku vidusskolā projektā “Pumpurs” individuālās konsultācijas tika sniegtas matemātikā un latviešu valodā 7., 9. un 12. klases skolēniem. 7.klases skolēns attīstīja lasītprasmi, papildināja vārdu krājumu. Mācoties individuāli ar skolotāju, viņš uzdeva jautājumus par nesaprasto tematu. Mācījās izmantot atgādnes un pildīt vienkāršus uzdevumus patstāvīgi. Stundās jūtas drošāks, iesaistās darbā. Mācoties attālināti, iespēju robežās, pildīja uzdevumus.

 9. un 12. klases skolēni, mācoties individuāli, uzdeva jautājumus par nesaprasto tematu. 9.klases skolēni mācījās runā un rakstos izteikties loģiski un stilistiski pareizi. Atkārtoja mācību vielu. Skolēni stundās jūtas drošāk, iesaistās darbā. Apmeklēja konsultācijas un labprāt pieņēma  skolotāja palīdzību. Visi 1.semestri pabeidza sekmīgi.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2021./2022. mācību gada 1.semestrī bija iesaistīti 25 skolēni. Projektā bija iesaistīti gan jaunieši, kuriem šogad jāabsolvē mācību iestāde, gan jaunāku klašu skolēni.

Decembra  nogalē tika veikta  projekta  Individuālo  attīstības  plānu izvērtēšana. Ieskatam  skolotāju  pārskats.

Individuālas konsultācijas tika sniegtas skolēniem, kuriem  ir grūtības matemātikas, dzimtās valodas, latviešu  valodas, Latvijas un pasaules vēstures, angļu valodas, STEM jomas priekšmetu apguvē. Konsultācijās sniegti papildus paskaidrojumi par stundās neizprasto, nokavētajām tēmām, individuāli izskaidrotas kļūdas, kas pieļautas mājas darbos un pārbaudes darbos. Svarīgi, ka skolēni, it īpaši vecākajās klasēs, parasti sagatavoja savus neskaidros jautājumus, bieži vien vēlējās aprunāties arī par dzīvi, ne tikai par matemātiku vai kādu citu priekšmetu.

Vairāk grūtības ar  mācību  priekšmetu  apguvi sākās tad, kad ārkārtas situācijas dēļ bija jāpārtrauc klātienes konsultācijas. Mājas darbi vairs netika pildīti tik patstāvīgi vai arī dažreiz nepildīja nemaz.

Pozitīvi tas, ka skolēni apmeklē konsultācijas labprāt. Sadarbībā ar skolotāju, papildus konsultācijās, skolēni izpilda norādījumus, jautā. Novērots arī  neliels sekmju uzlabojums.                                    

Jebkurā  vecumposmā  ir  svarīga  tekstizpratne. Strādājot individuāli, skolēni skaļi lasa tekstu. Attīsta lasītprasmi. Jautā nesaprotamos vārdus. Mācās uzdot jautājumus par tekstu. Paši meklē atbildes. Kļūst bagātāks vārdu krājums. Veidojot teikumus ar balsta vārdiem, attīsta rakstītprasmi.

Noteikti skolēni ir tikai ieguvēji. Kaut nedaudz tiek uzlaboti mācību sasniegumi, sekmēta mācību motivācija. Ļoti būtiski, ka starp izglītojamajiem un pedagogiem ir izveidojušās labvēlīgas savstarpējās uzticēšanās attiecības. Nākamajā semestrī dažiem skolēniem IAP  netiks  rakstīti, jo  pēc  mācību  priekšmetu  un klases audzinātāju  ieteikumiem, šie bērni būs spējīgi tikt galā patstāvīgi ar  mācībām, proti, ja mācības notiks klātienē. Individuālais darbs  tiks  piedāvāts citiem skolēniem, bet  kopskaits  skolā  paliks  iepriekšējais: 25  skolēni.

Paldies par  darbu  visiem iesaistītajiem  skolotājiem, par  uzticēšanos  skolēniem un viņu vecākiem!

Skolotāju viedokļus uzklausīja skolas administrācija

Dagdas vidusskolā 1. semestrī tika īstenoti 10 IAP. Lūk atskats uz paveikto.

“PUMPURS” 7. b klase  2021./2022. m. g. 1.semestris

1.meitene labprāt apmeklēja konsultācijas, pieņēma atbalstu un bija ieinteresēta uzlabot savu sniegumu. Atbalsts deva iespēju sekmīgi apgūt mācību vielu un nostiprināt  pamatzināšanas.

Zēns konsultācijās centās izprast savu emocionālo stāvokli un  mācījās pašregulācijas paņēmienus. Atbalsts deva iespēju  nedaudz stabilizēt psihoemocionālo stāvokli.

2.meitene labprāt apmeklēja konsultācijas, izmantojot visus resursus, kas tiek piedāvāti. Bagātināja savu valodu un pilnveidoja savu lasītprasmi. Paplašināja savas pašizpētes un emociju kontroles prasmes.

3.meitene labprāt apmeklēja konsultācijas, pieņēma atbalstu un bija ieinteresēti uzlabot savu sniegumu. Veicināja  pozitīvu attieksmi pret savu spēju mācīties. Bagātināja savu valodu.  Sāka brīvāk izteikt savas domas un justies pārliecinātāk.

Atskaiti izveidoja klases audzinātāja Liene Vorobjova

“PUMPURS” 6. a klase  2021./2022. m. g. 1.semestris

Meitene regulāri apmeklē konsultācijas, labprāt pieņem atbalstu un dalās ar saviem pārdzīvojumiem. Sāk apgūt pašregulācijas prasmes, kļuvusi savaldīgāka. Vēl jāpilnveido patstāvīga darba iemaņas un jēgpilna lasītprasme.

Zēns regulāri apmeklē konsultācijas, labprāt pieņem atbalstu un ir ieinteresēts uzlabot savu sniegumu. Konsultāciju laikā jūtas drošāks, zēnam ir lielākas koncentrēšanās spējas un noturīgāka uzmanība. Sāk lietot nepieciešamos matemātiskos un valodas terminus. Vēl jāpilnveido jēgpilna lasītprasme un patstāvīga darba iemaņas.

Turpmāk konsultāciju laikā nepieciešams veicināt  skolēnu pozitīvu attieksmi pret savu spēju mācīties, mudināt skolēnus bagātināt savu valodu.

Atskaiti izveidoja klases audzinātāja Ināra Krauliša

“PUMPURS” 6. b klase  2021./2022. m. g. 1.semestris

Tā kā projekta īstenošana notika klātienē, daļēji attālinātā mācību procesa laikā un, ņemot vērā pagarināto rudens brīvlaiku, skolēni periodiski ieradās skolā, tad ieplānotais konsultāciju skaits netika īstenots.

Individuālās konsultācijas kopumā pozitīvi ietekmēja skolēnu. Viņš centās apmeklēt visas nodarbības. Skolēns pamazām mācās izmantot dažādās mācīšanās stratēģijas, lai apgūtu pamatprasmes, tomēr ir nepieciešama skolotājas uzraudzība un atbalsts.

Latviešu valodā skolēna prasmes uzlabojās, skolēns labāk uztver uzdevumu nosacījumus un patstāvīgi prot veikt uzdevumus. Kad parādās grūtības, prot lūgt palīdzību skolotājai.

Angļu valodā skolēns apguva vienkāršās lasīšanas un klausīšanās stratēģijas. Prot izlasīt vienkāršus uzdevuma nosacījumus un izpildīt uzdevumus, tomēr ir nepieciešams ilgāks laiks domāšanai un izpildei. Skolēnam ir nepieciešams laiks, lai sāktu patstāvīgi pildīt uzdevumus, pašlaik bieži ir nepieciešams skolotājas atbalsts.

Matemātikā vēl ir nepieciešams laiks, lai pilnveidotu skolēna pamatprasmes. Grūtības parādās tad, kad skolēnam ir nepieciešams domāt, koncentrēties uzdevumu nosacījumiem un izpildei. Arī jāuzlabo skolēna rokraksts, jo grūtības ir pierakstu veidošanā.

Sociālais pedagogs sniedza skolēnam palīdzību mācību motivācijā un sava pašvērtējuma paaugstināšanā. Vēl ir nepieciešams laiks, lai uzlabotu socializācijas prasmes, lai klases kolektīvā nejustos atstumts.

Pozitīvais it tas, ka pats skolēns atzīst, ka viņam ir kļuvis vieglāk saprast mācību vielu, kad skolotājs strādā ar viņu individuāli.

Atskaiti izveidoja klases audzinātāja Smirnova Snežana

“PUMPURS” 3. b klase  2021./2022. m. g. 1.semestris

1.zēnam ir progress mācību procesā, jo sāka aktīvi strādāt gan konsultācijās, gan stundās.  Izrāda lielāku interesi par veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamo rezultātu. Valodas barjera ir mazinājusies.

2.zēns ir motivēts sasniegt labākus rezultātus, bet viņam ir nepieciešams ilgstošāks individuālais darbs. Izglītojamajam ir vajadzīgs  atbalsts un iedrošinājums, lai pārvarētu valodas barjeru.

Meitene regulāri apmeklēja konsultācijas. Nodarbībās tika izmantots Lego WEDO 2.0 (konstruktors), kas motivēja domāt radoši un iesaistīties darba procesā, tādējādi pilnveidojot valodas prasmes.

Atskaiti izveidoja klases audzinātāja Aija Utkina

Informāciju apkopoja direktores vietniece izglītības jomā Velta Augustova

2021/.2022. m. g. 1. semestrī izaicinājums bija papildus finansējuma piešķiršana projektam no valsts līdzekļiem.  No vienas puses tas deva projekta īstenošanā un atbalsta sniegšanā lielākas iespējas, bet, no otras puses, bija jāveic atskaites jaunā un neierastā veidā, pie tam ļoti īsā laika periodā. Tas radīja nelielu stresu visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem un koordinatoriem. Bet gandarījums par to, ka rezultātā ar visu veiksmīgi tikām galā.

Informāciju apkopoja projekta koordinatore Krāslavas novadā

Regīna Pauliņa, sadarbībā ar skolu koordinatoriem un direktoriem

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook