Publiski apspriesta Krāslavas novada attīstības programma

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu, no 9. līdz 29. augustam noritēja Krāslavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas

 

pirmais posms. Attīstības programmas 1.redakcija tika ievietota pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv, kā arī nosūtīta elektroniski pašvaldības Attīstības nodaļas e-pastu datu bāzē esošajiem uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības aģentūrām, iestādēm, nodaļām, pagastu pārvaldēm, pašvaldības deputātiem un citiem novada aktīvistiem. 

Tikšanās ar iedzīvotājiem tika organizētas šī gada 11.augustā Krāslavā un Indrā, 16.augustā - Aulejā. 13.augustā tika organizēta papildus tikšanās ar Krāslavas uzņēmējiem. Uz tikšanos Krāslavā, Indrā un Aulejā kopumā ieradās 8 vietējie uzņēmēji, 4 skolotāji, 11 pašvaldības darbinieki, 2 iedzīvotāji. Dokumenta izstrādes darba grupai iedzīvotāji viedokļus iesniedza arī mutiski un rakstiski. Kopā tika saņemti 25 viedokļi (pielikumā). Nozaru eksperti aktualizēja pašvaldības līdzsvarotai attīstībai būtiskus jautājumus, proti, par jauniešiem kā pašvaldības resursu, derīgo izrakteņu ieguvu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, mobilo aprūpes vienību izveidi sociālajā jomā, apbūves noteikumu izstrādi ainaviski un kultūrvēsturiski izcilākajām teritorijām, pašvaldības projektu fonda izveidi sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā u.c. 

Darba grupa saņēma vairākus iesniegumus ar lūgumu rekonstruēt/uzbūvēt konkrētus ceļu posmus Kombuļu pagastā. Krāslavas pilsētas iedzīvotāji vērsa uzmanību uz dzīves kvalitātes uzlabošanu (soliņu uzstādīšanu Krāslavā, posmā no autoostas līdz poliklīnikai, izpostīto māju „iekonservēšanu, „mazo” ielu rekonstrukciju utt.). 

                Apkopotie viedokļi tika iestrādāti dokumentā līdz novembra beigām. 

No 2010. gada 2. līdz 12.novembrim tiek izsludināta Krāslavas novada domes attīstības programmas 1.redakcijas papildus publiskā apspriešana. Komentāri par dokumentu netika saņemti. 

Krāslavas novada attīstības programmā ir analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, izstrādāta stratēģiskā daļa ar konkrētiem stratēģiskajiem mērķiem un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts investīciju plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi. Dokuments būs pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook