Turpina Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādi

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), tiek pagarināts Krāslavas novada

teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādes termiņš līdz 15.06.2012. un teritorijas plānojuma gala termiņš līdz 30.11.2012.


Atsaucoties uz iepriekšminēto, lūdzam iedzīvotājus sniegt savus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei līdz 2012. gada 15. jūnijam, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.


Ieteikumi iesniedzami Krāslavas novada domē, Rīgas 51, Krāslava, LV- 5601, vai tuvākajā pagasta pārvaldē.


Krāslavas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook