Turpināsies transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai

2020.gada maijā Krāslavas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos par projekta 3.3.1.0/20/I/003 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā”  īstenošanu.

                Projekta ietvaros Krāslavas novada Aulejas pagasta teritorijā ir paredzēta ceļa “Ceļš uz Šķipu gateri” pārbūve (901 m), veicot ceļa dubultās virsmas apstrādi. Papildus būvdarbiem tiks nodrošināto to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie projekta publicitātes pasākumi.

Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Aulejas pagastā.

Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 1 uzņēmums, kas apliecināja, ka izveidos 3 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 40 000.00 apmērā.

Projekta realizācija ir plānota no 2020.gada jūlija līdz 2021.gada augustam.

Projekta plānotas kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 161 895.02, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums EUR 137 610.77 (85%). 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook