Uzsākta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti"

uzsāk Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam izstrādi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāvēs no:
•    Stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), skaitliski kvantificēti mērķi, prioritātes un ekonomiskā specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni);
•    Telpiskās attīstības perspektīvas.

Telpiskās attīstības perspektīvā tiks aprakstīta un grafiski attēlota Krāslavas novada teritorijas telpiskā struktūra, ietverot:
•    nozīmīgākās esošās telpiskās struktūras un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas;
•    apdzīvojuma struktūru un pakalpojumu klāstu atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem;
•    galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas transporta infrastruktūras attīstībai;
•    dabas teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, telpisko struktūru;
•    kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
•    īpašas teritorijas un telpiskās struktūras elementus;
•    prioritāri kompleksi attīstāmās teritorijas.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2012.gada 20. aprīlim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi gunta@kraslava.lv,

telefoniski 65620286 vai rakstiski, adresējot to Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).


Pēc Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadiem projekta izstrādes tiks organizēta tā sabiedriskā apspriešana.

Plānotais sabiedriskās apspriešanas termiņš – 2012.gada jūnijs/jūlijs.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook