ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Projekta darbību īstenošanas laiks

2017.gada 27.septembris – 2022.gada 31.decembris

Projekta numurs

8.3.5.0/16/I/001

Projekta specifiskais atbalsta mērķis 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta sadarbības partneris

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestāžu 7.–12. klašu skolēni

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

 
  1. Dagdas vidusskola
  2. Krāslavas Varavīksnes vidusskola
  3. Andrupenes pamatskola
  4. Indras pamatskola
  5. Priežmalas pamatskola
 

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde 2017.gada 27.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu.

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītojamo skaitam izmēģinājumskolās.

 

Kontaktinformācija

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Snežana Petroviča

Tālrunis: 65620020

E-pasts: snezana.petrovica@kraslava.lv

 

Publikācijas