Aktualizēta Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības vadību, citām nodaļām, iestādēm un nozaru pārstāvjiem 2014. gadā aktualizēja Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam,

īpašu uzmanību veltot rīcības plānam un investīciju plānam, ņemot vērā jaunos nozaru politikas uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020. gada plānošanas periodā. Ir izstrādāts arī potenciālo teritoriju saraksts uzņēmējdarbības attīstībai, lai sekmētu darbavietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti.

 

Aktualizētais dokuments ir apstiprināts Krāslavas novada domes sēdē 2014. gada 23.decembrī (prot. nr. 16, 24§).

 

Pielikumi:

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook