Atklātas nomas tiesību izsoles

Krāslavas novada dome turpina organizēt atklātas nomas izsoles par Indras ielas 32, Krāslavā ražošanas teritorijas zemes vienību daļām.

Krāslavas novada dome īsteno vairākus ERAF projektus, kuru ietvaros tiek pilnībā pārbūvēta un atdzīvināta bijušās linu fabrikas teritorija Indras ielā, Krāslavā. Atbilstoši ERAF finansēto projektu konkursu nosacījumiem, atjaunotās teritorijas paredzēts pielāgot jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar pašvaldību attīstības programmu.

Indras ielā 32, Krāslavā šobrīd tiek būvētas trīs ražošanas ēkas, kuras plānots nodot ekspluatācija šī gada jūlijā. Tāpat teritorijā tiek būvēti asfaltēti piebraucamie ceļi, apgaismojums, jauni ūdens un kanalizācijas tīkli, veikti teritorijas sanācijas darbi, lai pielāgotu to uzņēmēju investīcijām, atjaunoti ugunsdzēsības dīķi un labiekārtota zaļā zona.

Līdz šim brīdim pašvaldība ir organizējusi divas atklātas nomas izsoles, kurās tika piedāvātas nomas tiesības uz atsevišķiem zemes gabaliem ar plānotajām ražošanas ēkām. Kā rezultātā divi izsolītie zemes gabali ar ražošanas ēkām tiks nodoti nomniekiem uzreiz pēc būvdarbu līguma termiņa noslēguma šī gada jūlijā.

Šobrīd Krāslavas novada dome gatavo jaunu atklāto izsoli, kurā tiks iznomāts Indras ielas 32, Krāslavā zemes gabals (2096 m2) ar rūpnieciskās ražošanas ēku (682 m2). Ņemot vērā, ka teritorijas atjaunošana un ražošanas ēku būvniecība tiek veikta ERAF projektu ietvaros, izsoles uzvarētājam ir jāņem vērā papildus nosacījumi:

  • 3 gadu laikā Objektā jāizvieto ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmums vai tā struktūrvienība.
  • Jāizveido ne mazāk kā 8 darba vietas, kas jānodrošina ne mazāk kā 5 gadus.
  • Objektā jāveic nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 50 000 apmērā, tas ir jāizdara ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.
  • Pieejamas ievērojamas papildus nomas maksas atlaides par papildus jaunu darba vietu radīšanu un privāto investīciju ieguldīšanu objektos.

Aktuālāko informāciju par nomas tiesību izsolēm, nosacīto nomas maksu un citiem nosacījumiem, iespējams uzzināt www.kraslava.lv sadaļā “Uzņēmējiem”, vai sazinoties ar Krāslavas novada domes speciālistiem pa tālr. +371 65624383 vai e-pastu dome@kraslava.lv.

Pašvaldības ražošanas teritorijas Indras ielā, Krāslavā, attīstības vīzijas vizualizācija un papildu informācija atrodama pielikumos:

Indras ielas ražošanas teritorijas 2.kārtas atjaunošanas būvdarbi tiek veikti ERAF finansēta projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/013 “Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta” ietvaros.

Aina Dzalbe

Projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook