Atklāts konkurss par Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas (Rīgas ielā 52, Krāslavā) attīstības idejām un risinājumiem

Krāslavas novada dome izsludina Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības ideju un risinājumu konkursu Krāslavas novada pašvaldībai piekrītošajā zemes gabalā, kas atrodas Rīgas ielā 52, Krāslavā un tam pieguļošajā teritorijā starp Rīgas ielu un Tirgus ielu.

Par konkursa dalībnieku(-iem) var būt arhitekti, ainavu arhitekti, teritorijas plānotāji, dārznieki, dizaineri, mākslinieki, mākslas un arhitektūras augstskolu studenti, kā arī citi nozares speciālisti, to grupas vai uzņēmumi.

 

Katrs konkursa dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu ideju un risinājumu priekšlikumu.

 

Konkursa materiālu iesniegšanas termiņš:

No 2015. gada 1.jūnija līdz 2015.gada 30.jūnijam, plkst.15:00

 

Materiāli jāiesniedz:

Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā (2.stāvā, 3.kab.)

 

Ar konkursa NOLIKUMU un izejmateriāliem var iepazīties Krāslavas novada domes mājaslapā www.kraslava.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

 

 

Kontaktpersona:

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas projektu speciāliste Aina Dzalbe

(tālr.: 65620032, e-pasts: aina.dzalbe@kraslava.lv). 

 

NOLIKUMS
Pielikums Nr.1 Konkursa programma
Pielikums Nr.2 Mērķteritorijas situācijas robežu un apgrūtinājumu plāns
Pielikums Nr.3 Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra Dienvidaustrumu daļas ēku kultūrvēsturiskās vērtības shēma M:12000
Pielikums Nr.4 VKPAI 29.04.2015. vēstule Nr.06-01/956 "Nosacījumi īpašuma Rīgas ielā 52, Krāslavā attīstības risinājumiem"
Pielikums Nr.5 Objekta esošās situācijas fotofiksācija.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook