IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošās neapbūvētās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6001 002 1322 8001) 0,2196 ha platībā (saskaņā zemes vienības daļas robežu plānu) no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6001 002 1322, kura adrese: Persteņa ezers, Krāslava, Krāslavas novads, turpmāk tekstā – Objekts, apbūves tiesības iegūšanu.

Izsoles sākumcena par ObjektaApbūves tiesību ir EUR 44,00 (četrdesmit četri euro 00 centi) mēnesī un atbilstošapievienotās vērtības nodokļa likme, izsoles nodrošinājums ir EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi), izsoles solis ir EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).

Objekta apbūves tiesība tiek izsolīta uz 10 (desmit) gadiem.

Objekta izmantošanas nosacījumi: apbūves tiesības ieguvējam Objekts jāizmanto tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, nodrošinot aktīvās atpūtas pakalpojumu Objektā.

Apbūves tiesības pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 7.maijam plkst.17:00  katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 10.maijā plkst.10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Apbūves tiesības pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook