Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Atbilstoši Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumam ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 4., #10) tiek uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.

Apspriešanas laikā interesenti var iepazīties ar Attīstības programmas projekta materiāliem:

  • Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba;
  • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments pieejams arī papīra formā);
  • Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);
  • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot pielikumā piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

  • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e-pasts dome@kraslava.lv);
  • tuvākajā pagasta pārvaldē;
  • ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Sabiedriskā apspriedes sanāksme notiks Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tālrunis: 656 20032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.

Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties Attīstības programmas publiskajā apspriešanā.

 

Pielikumi (saites uz dokumentiem):

Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmums

Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1. redakcija:

I Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

II Stratēģiskā daļa

III Rīcības plāns 2019. – 2022. gadam

IV Investīciju plāns 2019. – 2021. gadam

V Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība

Publiskās apspriešanas anketa (ieteikuma raksturs)

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook