Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata papildinātās redakcijas

Lasīt vairāk

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam.

Lasīt vairāk

3. septembrī noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2023. gadam un Vides pārskata projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties

Lasīt vairāk

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts…

Lasīt vairāk

Saskaņā ar 21.06.2012 Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.–2023. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Lasīt vairāk

2012.gada 21.jūnijā Krāslavas novada domes sēdē (prot.Nr.10, 1§), deputātiem vienbalsīgi balsojot, apstiprināja vidējā termiņa plānošanas dokumentu - Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam.

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti"

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), tiek pagarināts Krāslavas novada

Lasīt vairāk

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 2011.gada 17.marta lēmumu "Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu"

Lasīt vairāk

Baltijas Koleopteroloģijas biedrība, izstrādājot dabas parka „Daugavas loki” vispārējo rīcības plānu, veica aptauju par dabas parka „Daugavas loki” statusa maiņu uz nacionālo parku un tā robežu paplašināšanu

Lasīt vairāk

No 2011.gada 28.februāra līdz 2011.gada 31.martam Daugavpils novada dome organizē dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

Lasīt vairāk

Kopš 2010.gada novembra sekmīgi ir ritējis darbs pie Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcijas izstrādes. Koncepcija tiek izstrādāta teritorijai,

Lasīt vairāk

Daugavpils un Krāslavas novada Dome uzaicina visus interesentus izteikt viedokli par iespēju izveidot nacionālo parku aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” un dabas parka „Daugavas loki” vietā.

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu, no 9. līdz 29. augustam noritēja Krāslavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas

 

Lasīt vairāk

No 2010. gada 19. marta līdz 19. maijam Krāslavas novada dome novada attīstības programmas izstrādes ietvaros

Lasīt vairāk